Υπηρεσίες διασύνδεσης

Η BusinessWith έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων επαγγελματιών από διαφορετικούς κλάδους του επιχειρείν, της οικονομίας και των ανθρωπιστικών επιστημών, με σκοπό την διασύνδεσή τους με τις επιχειρήσεις και την αξιοποίηση των δεξιοτήτων και των εξειδικεύσεών τους με σκοπό την δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η μεταφορά ή η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των επιστημόνων και των ανθρώπων του επιχειρείν, η οποία επιτρέπει την αξιοποίηση της καινοτομίας και την ενίσχυση των υφιστάμενων δομών των επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες διασύνδεσης παρέχονται με την πραγματοποίηση συναντήσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, στις οποίες εξετάζονται οι δυνατότητες συνεργασίας με την καθοδήγηση της BusinessWith.

Επιχειρησιακή Αναδιοργάνωση

Σε συνέχεια της μελέτης και διάγνωσης των ειδικότερων πτυχών της επιχείρησής σας η BusinessWith σχεδιάζει το στρατηγικό πλάνο αντιμετώπισης και αποκατάστασης των αδυναμιών της επιχείρησής σας με στόχο την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της και την μεγιστοποίηση των αποδόσεών της. Η διαδικασία σχεδίασης του στρατηγικού πλάνου περιλαμβάνει την σχεδίαση εναλλακτικών πλάνων με την δοκιμαστική τροποποίηση των παραμέτρων και στη συνέχεια την αξιολόγηση των εκτιμώμενων αποτελεσμάτων με σκοπό την παρουσίαση των ευρημάτων και την επιλογή του καταλληλότερου στρατηγικού πλάνου για την επιχείρησή σας.
Το προτεινόμενο στρατηγικό πλάνο μπορεί να υλοποιηθεί, είτε από τους εξειδικευμένους συνεργάτες του δικτύου μας, είτε από τους συνεργάτες σας, υπό τον συντονισμό, την καθοδήγηση και την επίβλεψη της BusinessWith

Υπηρεσίες Διαπραγμάτευσης

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον καθιστά την καθημερινή διαπραγμάτευση απαραίτητη διαδικασία για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης, καθώς η ορθή αξιοποίησή της δύναται να αποτελέσει την ειδοποιό διαφορά μεταξύ της επίτευξης ή μη του επιθυμητού αποτελέσματος για την επιχείρηση και τον/την επιχειρηματία. Η BusinessWith σας παρέχει υπηρεσίες διαπραγμάτευσης όρων συνεργασιών και συμβολαίων, είτε μέσω της απευθείας εκπροσώπησής σας, είτε μέσω της συνδρομής και της προετοιμασίας σας για την παρουσία σας σε μια διαπραγμάτευση.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Η BusinessWith, με την συνδρομή του δικτύου συνεργατών της, επιθεωρεί και μελετά τις ειδικότερες πτυχές της λειτουργίας και διαχείρισης της επιχείρησης σας, τόσο υπό το πρίσμα των αποδόσεών της για τον επιχειρηματία και τους μετόχους της, όσο και υπό το πρίσμα της εμπειρίας που απολαμβάνει ο καταναλωτής των υπηρεσιών ή των προϊόντων της επιχείρησης.

Ενδεικτικά, το δίκτυο συνεργατών της BusinessWith περιλαμβάνει συνεργάτες, οι οποίοι μεταξύ άλλων εξειδικεύονται στους εξής τομείς:

Marketing και digital marketing

Το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι το σύγχρονο εργαλείο, με το οποίο οι επιχειρήσεις μεταξύ άλλων διαμορφώνουν την εταιρική τους εικόνα, αυξάνουν την πελατειακή τους βάση και επιτυγχάνουν την πρόσβασή τους σε νέες αγορές. Η σχεδίαση εναλλακτικών πλάνων στρατηγικής ψηφιακής διαφήμισης επιτρέπει στον επιχειρηματία να επιλέξει βάσει μετρήσιμων αποτελεσμάτων την καταλληλότερη στρατηγική για την προβολή της επιχείρησής του.

Οικονομική και χρηματοπιστωτική διαχείριση

Η επιβίωση των επιχειρήσεων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί τον συνεχή έλεγχο των οικονομικών τους στοιχείων με σκοπό τον εξορθολογισμό της διαχείρισης και την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος βάσει των δεδομένων πόρων.

Λογιστική παρακολούθηση

Η ορθή και ενημερωμένη λογιστική τήρηση συνιστά αναπόσπαστη ανάγκη της καθημερινότητας του σύγχρονου επιχειρηματία, προκειμένου να προασπίσει την επιχείρησή του από την σωρεία διοικητικών κυρώσεων και προστίμων, τα οποία προβλέπει ο νομοθέτης σε περίπτωση παραβάσεων και απειλούν να επιβαρύνουν την επιχείρηση με περιττά έξοδα και προβλήματα.

Φορολογικός και φοροτεχνικός έλεγχος και σχεδιασμός

Ο ορθός και κατάλληλος για κάθε επιχείρηση και επιχειρηματία φοροτεχνικός σχεδιασμός είναι από τις πλέον απαιτητικές υπηρεσίες, λόγω της πληθώρας, τόσο των ισχυόντων κανόνων, όσο και των επικείμενων που αφορούν την δραστηριότητα μιας επιχείρησης στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό της χώρας. Ως εκ τούτου για την φορολογική διαχείριση της επιχείρησης απαιτείται εξειδικευμένη και συνολική γνώση του επιχειρηματικού και θεσμικού πλαισίου.

Νομική υποστήριξη

Η υπηρεσία της νομικής υποστήριξης είναι απαραίτητη σε κάθε στάδιο της επιχείρησης και σε κάθε έκφανση της επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς αποσκοπεί στην προστασία της λειτουργίας της επιχείρησης και στην εξασφάλιση των συμφερόντων του φορέα της.

Διαχείριση και ψυχολογία ανθρώπινου δυναμικού

Η επιλογή των κατάλληλων συνεργατών που θα στελεχώσουν μια επιχείρηση είναι μια εκ των σημαντικότερων και απαιτητικότερων διαδικασιών για την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία μιας επιχείρησης είναι η στελέχωσή της με άτομα τα οποία φέρουν συμπληρωματικές δεξιότητες και ικανότητες συνεργασίας ή εξατομικευμένης εργασίας όπου αυτό είναι απαραίτητο.