Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ II»

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19
Απρίλιος 30, 2020
Show all

Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ II»

Η Δράση θα είναι ξανά ανοιχτή για αιτήσεις από 20 Μαΐου 2020.

Η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, καθώς και την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας της χώρας.

Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφού το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Τα προσφερόμενα δάνεια είναι τριών κατηγοριών και αφορούν στη χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για:
(1) Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί
(2) Δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού
(3) Δάνεια κεφαλαίου κίνησης με επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19

Διαδικασία υποβολής & κύριες προϋποθέσεις:

Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:
1. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr.
2. Στο αίτημα επιλέγει την Τράπεζα από την οποία επιθυμεί να δανειοδοτηθεί.
3. Η Τράπεζα επιβεβαιώνει την τήρηση των προϋποθέσεων, βάσει των στοιχείων που θα ζητήσει από την επιχείρηση και ενημερώνει την επιχείρηση για την επιλεξιμότητά της.
Προσοχή!
•    Η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει για όλη τη διάρκεια των δύο ετών που λαμβάνει επιδότηση επιτοκίου τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
•    Ο έλεγχος της διατήρησης από την επιχείρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για δύο έτη, θα πραγματοποιείται από την ΕΑΤ στις 31 Ιανουαρίου για τα έτη 2021 και 2022 ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα ενημερώνονται ανάλογα οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί.
•    Προϋπόθεση λήψης του ποσού των επιδοτούμενων τόκων είναι η επιχείρηση, κατά τον χρόνο εκταμίευσης των επιδοτούμενων τόκων όπως αυτός ορίζεται στη δανειακή σύμβαση, να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή της αίτησής σας στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) επικοινωνήστε με την BusinessWith στο 2103314968 και στο c.kalantzi@businesswith.gr .