Περιγραφή υπηρεσιών

Κόστος (δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)

Υπηρεσίες διάγνωσης αναγκών επιχείρησης
Διαγνωστική συνάντηση για την μελέτη των οικονομικών στοιχείων και της λειτουργίας της επιχείρησης100,00 € / ώρα (η πρώτη διαγνωστική συνάντηση είναι δωρεάν)
Σύνταξη έκθεσης συμπερασμάτων διάγνωσης σε συμφωνία με την επιχείρηση κατόπιν της διαγνωστικής συνάντησης
Συναντήσεις ειδικής συμβουλευτικής (αφορούν ειδικότερα τη συμβουλευτική υποστήριξη προς τον επιχειρηματία και την επιχείρηση)
Ωριαία συνάντηση150,00 € / ώρα
Η BusinessWith προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης τακτικών συναντήσεων με την μορφή της πάγιας αντιμισθίας σε συμφωνία με την επιχείρηση κατόπιν της διαγνωστικής συνάντησης
Σύνταξη έκθεσης προτάσεωνσε συμφωνία με την επιχείρηση κατόπιν της διαγνωστικής συνάντησης
Συναντήσεις ειδικής συμβουλευτικής (αφορούν ειδικότερα τμήματα της επιχείρησης, ενδεικτικώς, το λογιστήριο, τη διαφήμιση, τη διαχείριση τραπεζικών υποχρεώσεων κα.)
Ωριαία συνάντηση100,00 € / ώρα
Η BusinessWith προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης τακτικών συναντήσεων με την μορφή της πάγιας αντιμισθίας σε συμφωνία με την επιχείρηση κατόπιν της διαγνωστικής συνάντησης
Σύνταξη έκθεσης προτάσεωνσε συμφωνία με την επιχείρηση κατόπιν της διαγνωστικής συνάντησης
Υλοποίηση έργων
Υλοποίηση έργου από την BusinessWithσε συμφωνία με την επιχείρηση
Παρακολούθηση και συμβουλευτική καθοδήγηση υλοποίησης έργου από την BusinessWithσε συμφωνία με την επιχείρηση
Υπηρεσίες διαπραγμάτευσης
Ωριαία συνάντηση150,00 € / ώρα
Πάγια αντιμισθίασε συμφωνία με την επιχείρηση
Υπηρεσίες προσωπικής ανάπτυξης
Ωριαία συνάντηση100,00 € / ώρα
Πάγια αντιμισθίασε συμφωνία με την επιχείρηση

Οι υπηρεσίες της BusinessWith παρέχονται από εξειδικευμένους και έμπειρους στον κλάδο τους συνεργάτες, υπό την παρακολούθηση και καθοδήγηση της BusinessWith. Κατόπιν ειδικής συμφωνίας με την επιχείρηση η BusinessWith παρέχει τη δυνατότητα συνδυασμού των ως άνω υπηρεσιών. Οι ως άνω χρεώσεις είναι ενδεικτικές, ως εκ τούτου η BusinessWith διατηρεί το δικαίωμα διαφοροποίησής τους ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε υπόθεσης.