Η Εταιρεία

Η BusinessWith απευθύνεται σε παλαιές και νέες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, σε επαγγελματίες, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν τις αποδόσεις της δραστηριότητάς τους ή να διευρύνουν το επιχειρηματικό τους πεδίο, ή να αναδιοργανώσουν και να αναπροσαρμόσουν την ήδη υφιστάμενη δραστηριότητά τους σε ένα έντονα εναλλασσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Για τον σκοπό αυτό η BusinessWith χρησιμοποιεί όλα τα μέσα και εργαλεία των εφαρμοσμένων επιστημών με μοναδικό κριτήριο και προσανατολισμό την αποσαφήνιση και επίτευξη των επιθυμούμενων στόχων της επιχείρησής και των φορέων της.

Η μέθοδος εργασίας της BusinessWith περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη μελέτη όλων των τμημάτων της δραστηριότητας της επιχείρησής σας, από την διαχείριση και διοίκηση έως τις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση πελατών, με σκοπό την αποδελτίωση των χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων της, τη διάγνωση των τυχόν αδυναμιών της και την εξαγωγή μετρήσιμων συμπερασμάτων.

Σε συνέχεια της διάγνωσης των τυχόν αδυναμιών της επιχείρησης, η BusinessWith σας συνδράμει να αποφασίσετε τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπισή τους και σας παρέχει τα απαιτούμενα εργαλεία για τον σκοπό αυτό.

Πλέον των υπηρεσιών διάγνωσης και συμβουλευτικής για την αντιμετώπιση των αναγκών σας, η BusinessWith αναλαμβάνει την επίβλεψη και το συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται τόσο για την αποκατάσταση των αδυναμιών της επιχείρησης, όσο και για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της.

Επιπλέον των ανωτέρω, η BusinessWith παρέχει προς την επιχείρησή σας τις υπηρεσίες διαπραγμάτευσης όρων συμβολαίων και συνεργασιών, καθώς και διαχείρισης κρίσεων. Δύο υπηρεσίες απαραίτητες για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης, καθώς η αξιοποίησή τους δύναται να αποτελέσει την ειδοποιό διαφορά μεταξύ της επίτευξης ή μη του επιθυμητού αποτελέσματος για την επιχείρηση και τον/την επιχειρηματία.